تاریخچه ی خانه

بوتیک هتل سپنج خانهای است به قدمت حدودا ۲۰۰ سال )اوایل دوره قاجار( که در بافت تاریخی کاشان و در مجاورت مسجد آقا بزرگ، بقعه تاج الدین و …واقع شده است. مرمت خانه سپنج حدودا ۵ سال به طول انجامید. در مرمت این خانه، لایه های مختلف تاریخی حفظ و به معرض نمایش گذاشته شدهاست تا برای بازدید کنندگان فرصت تجربه لایه های مختلفی که طی ۲۰۰ سال در این خانه شکل گرفته اند را فراهم آورد.
روند مرمت